Trang 1 trên 1

Bảng Đối Chiếu Các Đơn Vị Đo Lường

Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 5 2010
gửi bởi tranchau
Bảng Đối Chiếu Các Đơn Vị Đo Lường

Hình ảnh


Bổ sung:

Lạng = 37,50 gam

Sưu tầm

*******************************

Xem thêm:


http://nathalieetstephane.free.fr/cuisi ... ersion.php

*************************************************

Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 6 2010
gửi bởi tranchau
Bảng đối chiếu về cân lượng

France / Việt Nam / US

1 tasse = 1 tách = 1/2 chopine américaine ( liquide ) = 0,237 litre
1 cuillerée à soupe = 1 muỗng súp = tablespoon = 1/2 once liquide = 14 ml
16 cuillerées à soupe = 16 muỗng súp = 1 tasse
1 cuillerée à café = 1 muỗng cà phê = teaspoon = 4,5 ml
3 cuillerées à café = 3 muỗng cà phê = 1 cuillerée à soupe = 1 muỗng súp

Canada

1 tasse = 250 ml
1 cuillerée à soupe = 15 ml
1 cuillerée à thé = 5 ml

U.S. to Metric
Capacity


1/5 teaspoon = 1 ml
1 teaspoon = 5 ml
1 tablespoon = 15 ml
1 fluid oz. = 30 ml
1/5 cup = 50 ml
1 cup = 240 ml
2 cups (1 pint) = 470 ml
4 cups (1 quart) = .95 liter
4 quarts (1 gal.) = 3.8 liters
Weight
1 oz. = 28 grams
1 pound = 454 grams

Metric to U.S.
Capacity


1 militers = 1/5 teaspoon
5 ml = 1 teaspoon
15 ml = 1 tablespoon
30 ml = 1 fluid oz.
100 ml = 3.4 fluid oz.
240 ml = 1 cup
1 liter = 34 fluid oz.
1 liter = 4.2 cups
1 liter = 2.1 pints
1 liter = 1.06 quarts
1 liter = .26 gallon
Weight
1 gram = .035 ounce
100 grams = 3.5 ounces
500 grams = 1.10 pounds
1 kilogram = 2.205 pounds
1 kilogram = 35 oz.

Cooking Measurement Equivalents

16 tablespoons = 1 cup
12 tablespoons = 3/4 cup
10 tablespoons + 2 teaspoons = 2/3 cup
8 tablespoons = 1/2 cup
6 tablespoons = 3/8 cup
5 tablespoons + 1 teaspoon = 1/3 cup
4 tablespoons = 1/4 cup
2 tablespoons = 1/8 cup
2 tablespoons + 2 teaspoons = 1/6 cup
1 tablespoon = 1/16 cup
2 cups = 1 pint
2 pints = 1 quart
3 teaspoons = 1 tablespoon
48 teaspoons = 1 cup

1/4 cup of butter = 57 g
1/3 cup of butter = 76 g
1/2 cup of butter = 113 g

All-Purpose Flour and Confectioners' Sugar
Cups Grams Ounces


1/8 cup = 16 g = .563 oz
(2 Tablespoons)
1/4 cup = 32 g = 1.13 oz
1/3 cup = 43 g = 1.5 oz
1/2 cup = 64 g = 2.25 oz
2/3 cup = 85 g = 3 oz
3/4 cup = 96 g = 3.38 oz
1 cup = 128 g = 4.5 oz

Bread Flour
Cups Grams Ounces


1/4 cup = 34 g = 1.2 oz
1/3 cup = 45 g = 1.6 oz
1/2 cup = 68 g = 2.4 oz
1 cup = 136 g = 4.8 oz

Rolled Oats
Cups Grams Ounces


1/4 c = 21 g = .75 oz
1/3 c = 28 g = 1 oz
1/2 c = 43 g = 1.5 oz
1 c = 85 g = 3 oz

Packed Brown Sugar
Cups Grams Ounces


1/4 c = 55 g = 1.9 oz
1/3 c = 73 g = 2.58 oz
1/2 c = 110 g = 3.88 oz
1 c = 220 g = 7.75 oz

honey, Molasses & Syrup
Cups Grams Ounces


2 Tbsp 43 g 1.5 oz
1/4 c = 85 g = 3oz
1/3 c = 113 g = 4 oz
1/2 c = 170 g = 6 oz
2/3 c = 227 g = 8 oz
3/4 c = 255 g = 9 oz
1 c = 340 g = 12 oz

Sưu tầm

Re: Bảng Đối Chiếu Các Đơn Vị Đo Lường

Gửi bàiĐã gửi: 4 Tháng 5 2012
gửi bởi tranchau
Conversion Of Liquids Measurement Table

Conversion of liquids from ounces (oz) to cup, milliliters (ml) & liters (lt)


1 fl oz = 30ml
2 fl oz = 1/4 cup
3 fl oz = 100ml
4 fl oz = 1/2 cup
5 fl oz (1/4 pint (1/4 O lít) = 150ml
6 fl oz = 3/4 cup
8 fl oz = 1 cup = 250ml
10 fl oz = 1 1/4 cups
12 fl oz = 1 1/2 cups
14 fl oz = 1 3/4 cups
16 fl oz = 2 cups = 500ml
20 fl oz (1/2 pint (1/2 o lít)) = 2 1/2 cups
35 fl oz = 4 cups = 1 lít
40 fl oz (2 pints (2 O lít)) = 5 cups = 1.25 lít

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Conversion from ounces (oz) to gram (gr) & pound (lb)

1/2oz = 15gr
1oz = 30gr
2oz = 60gr
3oz = 90gr
4oz (1/4 lb) = 125gr
5oz = 155gr
6oz = 185gr
7oz = 220gr
8oz (1/2 lb) = 250gr
9oz = 280gr
10oz = 315gr
11oz = 345gr
12oz (3/4 lb) = 375gr
13oz = 410gr
14oz = 440gr
15oz = 470gr
16oz (1 lb) = 500gr
24oz (1 1/2 lb) = 750gr
32oz (2 lb) = 1000gr
3 lb = 1500gr
4lb = 2000gr
16 ounces = 16 oz = 454 g = 1 pound = 1 lb.
1 kg = 1000 g = 2.2 pounds = 2.2 lbs


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


Measurement Conversion Table

Conversion from ounces (oz) to grams (gr), milliliters (ml), cup (cup), tablespoon (tbsp) & teaspoon (tsp)


1/2oz = 15gr = 15ml = 1/14cup = 1tbsp = 3tsp

1oz = 30gr = 30ml =1/7cup = 2tbsp = 6tsp

1 1/2oz = 40gr = 45ml = 3/14cup = 3tbsp = 9tsp

2oz = 55gr = 60ml = 2/7cup = 4tbsp = 12tsp

2 1/2oz = 65gr = 75ml = 5/14cup = 5tbsp = 15tsp

3oz = 80gr = 90ml = 3/7cup = 6tbsp = 18tsp

3 1/2oz = 95gr = 105ml = 1/2cup = 7tbsp = 21tsp

4oz = 110gr = 120ml = 4/7cup = 8tbsp = 24tsp

4 1/2oz = 125gr = 135ml = 9/14cup = 9tbsp = 27tsp

5oz = 140gr = 150ml = 5/7cup = 10tbsp = 30tsp

5 1/2oz = 155gr = 165ml = 11/14cup = 11tbsp = 33tsp

6oz = 170gr = 180ml = 6/7cup = 12tbsp = 36tsp

6 1/2oz = 185gr = 195ml = 13/14cup = 13tbsp = 39tsp

7oz = 200gr = 210ml = 1cup = 14tbsp = 42tsp

7 1/2oz = 215gr = 225ml = 1 1/4cup = 15tbsp = 45tsp

8oz = 230gr = 240ml = 1 1/7cup = 16tbsp = 48tsp

8 1/2oz = 240gr = 255ml = 1 3/4cup = 17tbsp = 51tsp

9oz = 260gr = 270ml = 12/7cup = 18tbsp = 54tsp

9 1/2oz = 270gr = 285ml = 1 5/14cup = 19tbsp = 57tsp

10oz = 290gr = 300ml = 1 3/7cup = 20tbsp = 60tsp

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


Re: Bảng Đối Chiếu Các Đơn Vị Đo Lường

Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 11 2012
gửi bởi tranchau
VIẾT TẮT (Ghi chú viết tắt của hệ thống đo lường)

oz = Ounce = 28.35gm
lb = Pound = 430gm
1 Pound = 16 Ounces
tsp = Teaspoon = 5ml
dssp = Desertspoon = 10ml = 2 Teaspoons
tbsp = Tablespoon = 15ml = xấp xỉ 3 Teaspoons
pt = Pint = 570ml
fl = oz Fluid Ounce = 28ml = 2 Tablespoons
cup Tea Cup (not a mug) = 225ml = 8 fl oz
Glass Wine = 100ml
Glass Sherry or Port = 70ml
in Inch = 2.5cm
ft Foot = 30cm
1 Foot = 12 Inches

---oOo---

1 milligram [mg] = 0.0154 grain
1 gram [g] = 1,000 mg = 0.0353 oz
1 kilogram [kg] = 1,000 g = 2.2046 lb
1 tonne [t] = 1,000 kg = 0.9842 ton

---oOo---

1 ounce [oz] = 437.5 grain = 28.35 g
1 pound [lb] = 16 oz = 0.4536 kg
1 stone = 14 lb = 6.3503 kg

---oOo---

Phụ thêm: External measurements

(Including Satchel Backpacks)

Width: 11” (28cm)

Height: 7.5” (19cm)

Depth: 2” (5cm) at base

Approx. Weight: 0.55Kg

Maximum recommended weight of contents: 1Kg

----------------

11” SATCHELS/BATCHELS

(Including Satchel Backpacks)

External measurements

Width: 11” (28cm)

Height: 7.5” (19cm)

Depth: 2” (5cm) at base

Approx. Weight: 0.55Kg

Maximum recommended weight of contents: 1Kg13” SATCHELS/BATCHELS

(Including Satchel Backpacks)

External measurements

Width: 13” (33cm)

Height: 9” (23cm)

Depth: 2.75” (7cm) at base

Approx. Weight: 0.9Kg

Maximum recommended weight of contents: 1.5Kg14” SATCHELS/BATCHELS

External measurements

Width: 14” (35.5cm)

Height: 9.5” (24cm)

Depth: 3.4” (8.6cm) at base

Approx. Weight: 0.95Kg

Maximum recommended weight of contents: 2Kg15” SATCHELS

(Including Brogued & Designer Satchels)

External measurements

Width: 15” (38cm)

Height: 10” (25cm)

Depth: 3.8” (9.6cm) at base

Approx. Weight: 1.05Kg

Maximum recommended weight of contents: 2.5Kg

Size of A4 folder to be no larger than: 10" (25.5cm) width x 12" (30.5cm) height15” BATCHELS

External measurements

Width: 15” (38cm)

Height: 10” (25cm)

Depth: 3.8” (9.6cm) at base

Approx. Weight: 1.15Kg

Maximum recommended weight of contents: 2.5Kg

Approx size of A4 folder to be no larger than: 10" (25cm) width x 12" (30.5cm) height15” BATCHEL BACKPACKS

External measurements

Width: 15” (38cm)

Height: 10” (25cm)

Depth: 3.8” (9.6cm) at base

Approx. Weight: 1.15Kg

Maximum recommended weight of contents: 2.5Kg

Approx size of A4 folder to be no larger than: 10" (25.5cm) width x 12" (30.5cm) height

........

Bảng Đối Chiếu Các Đơn Vị Đo Lường

Gửi bàiĐã gửi: 2 Tháng 7 2018
gửi bởi tranchau
Bổ Sung:

1Tbsp chất lỏng = 2mc
1Tbsp chất khô = 1,5mc

----------------------

Bột Nổi 2tsp. / 12gr / Baking powder

-------------------------------------------------

1 pound (lb) = 453.59237 milliliter (ml)

Re: Bảng Đối Chiếu Các Đơn Vị Đo Lường

Gửi bàiĐã gửi: 3 Tháng 7 2018
gửi bởi tranchau
Nguồn: kitchenday.wordpress.com

BẢNG QUY ĐỔI KHỐI LƯỢNG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THƯỜNG DÙNG

1 cup bột mì = 125 g

1 cup đường hạt = 225 g

1 cup đường nâu = 175 g

1 cup bơ/ margarine = 225 g

1 cup nho khô = 200 g

1 cup bột hạnh nhân = 110 g

1 cup phô-mai bào = 110 g

1 stick (thỏi) bơ = 110 g

*******************************************************

VOLUME MEASUREMENT (DRY) – BẢNG QUY ĐỔI KHỐI LƯỢNG KHÔ
teaspoon = tsp = muỗng cafe

tablespoon = tbs = muỗng xúp, muỗng canh

pint = pt = panh (ở Mỹ 1 pt = 0.58 lít, ở Anh 1pt = 0.473 lít)

quart = qt = lít = 1/4 galông

1/8 teaspoon = 0.5 ml

¼ teaspoon = 1 ml

1/2 teaspoon = 2 ml

3/4 teaspoon = 4 ml

1 teaspoon = 5 ml

1 tablespoon = 15 ml

¼ cup = 60 ml

1/3 cup = 75 ml

½ cup = 125 ml

2/3 cup = 150 ml

¾ cup = 175 ml

1 cup = 250 ml

2 cups = 1 pint = 500 ml

3 cups = 750 ml

4 cups = 1 quart = 1 L

*******************************************************

VOLUME MEASUREMENT (FLUID) –

BẢNG QUY ĐỔI KHỐI LƯỢNG LỎNG

fluid ounce = 1/16 pint (panh) Mỹ

1 fluid ounce (2 tablespoon) = 30 mL

4 fluid ounces (½ cup) = 125 mL

8 fluid ounces (1 cup) = 250 mL

12 fluid ounces (1 ½ cup) = 375 mL

16 fluid ounces (2 cups) = 500 mL


*******************************************************

WEIGHT (mass) – BẢNG QUY ĐỔI CÂN NẶNG

½ ounce = 15 g

1 ounce = 30 g

3 ounces = 90 g

4 ounces = 120 g

8 ounces = 225 g

10 ounces = 285 g

12 ounces = 360 g

16 ounces = 1 pound (lb) = 450 g


*******************************************************

DIMENSIONS – BẢNG QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC

1/16 inch = 2 mm

1/8 inch = 3 mm

¼ inch = 6 mm

½ inch = 1.5 cm

¾ inch = 2 cm

1 inch = 2.54 cm

Khuôn ở amazon

Hình ảnh
- 0,8 inche = 2.032 cm
- 3,1 inches = 7.874 cm
- 2,7 inches = 6.858 cm
- Calphalon 8” (20cm) - poele Marque "Calphalon" đổ bánh cuốn

Khuôn VK mua:

Hình ảnh

- hình chữ nhật có kích thước 3,15x1,97x1,18 inch, vuông là 2,76x2,36x1,18 inch và tròn có đường kính 2,75 inch x 1,25 inch.

*******************************************************

Bảng Đối Chiếu Các Đơn Vị Đo Lường

Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 7 2020
gửi bởi tranchau
Convertisseur D’unités

1 cc = 5 g
1 CS = 15 g
1 CS de farine = 15 g
1 CS de sucre = 20 g
1 cc de levure = 6 g
1 cc de sel = 5 g
1 CS d'huile = 1,2 cl
1/2 sachet de levure = 6 g
1 blanc d'oeuf = 30 g
1 jaune d'oeuf = 20 g
1 noisette de beurre = 4 g
1 noix de beurre = 15 g
1 verre à eau = 20 cl
1 verre à liqueur = 3 cl
Thermostat 5 = 150°C
Thermostat 6 = 180°C
Thermostat 7 = 210°C